Skliar, V., K. Kyrylchuk, O. Tykhonova, L. Bondarieva, H. Zhatova, A. Klymenko, M. Bashtovyi, and I. Zubtsova. “Ontogenetic Structure of Populations of Forest-Forming Species of the Left-Bank Polissya of Ukraine”. Baltic Forestry, vol. 26, no. 1, June 2020, doi:10.46490/BF441.