Skliar, V., Kyrylchuk, K., Tykhonova, O., Bondarieva, L., Zhatova, H., Klymenko, A., Bashtovyi, M. and Zubtsova, I. (2020) “Ontogenetic structure of populations of forest-forming species of the Left-Bank Polissya of Ukraine”, Baltic Forestry, 26(1). doi: 10.46490/BF441.