Makarov, V., Malykh, O. and Gorbunov, I. (2022) “Population variability of vegetative organs of Dahurian larch in Eastern Transbaikalia”, Baltic Forestry, 28(2). doi: 10.46490/BF319.