Skliar, Viktoriia, Kateryna Kyrylchuk, Olena Tykhonova, Liudmyla Bondarieva, Halyna Zhatova, Anna Klymenko, Mykola Bashtovyi, and Inna Zubtsova. 2020. “Ontogenetic Structure of Populations of Forest-Forming Species of the Left-Bank Polissya of Ukraine”. Baltic Forestry 26 (1). https://doi.org/10.46490/BF441.