Makarov, V., Malykh, O., & Gorbunov, I. (2022). Population variability of vegetative organs of Dahurian larch in Eastern Transbaikalia. Baltic Forestry, 28(2). https://doi.org/10.46490/BF319