(1)
Skliar, V.; Kyrylchuk, K.; Tykhonova, O.; Bondarieva, L.; Zhatova, H.; Klymenko, A.; Bashtovyi, M.; Zubtsova, I. Ontogenetic Structure of Populations of Forest-Forming Species of the Left-Bank Polissya of Ukraine. BALT FOR 2020, 26.