(1)
Makarov, V.; Malykh, O.; Gorbunov, I. Population Variability of Vegetative Organs of Dahurian Larch in Eastern Transbaikalia. BALT FOR 2022, 28.