[1]
Skliar, V., Kyrylchuk, K., Tykhonova, O., Bondarieva, L., Zhatova, H., Klymenko, A., Bashtovyi, M. and Zubtsova, I. 2020. Ontogenetic structure of populations of forest-forming species of the Left-Bank Polissya of Ukraine. Baltic Forestry. 26, 1 (Jun. 2020). DOI:https://doi.org/10.46490/BF441.